تولید

تولید کابل نیاز به تجربه، مهارت، تجیزات و مدیریت سیستم تولید و کنترل به صورت بسیار دقیق دارد. هر کابل طبق یک سری مراحل از جمله انتخاب هادی مسی، مقاومت، خمیدگی، قطر سیم و سطح سیم که کیفیت مداوم را مشخص می کنند در چارچوب استانداردها تولید و تست شده است

در عین حال مواد عایق کاری نیز از بهترین مواد اولیه سیلیکن کائوچو و با کیفیت ترین مواد خمیر تولید شده و با در نظر گرفتن و ارزیابی مقاومت الکتریکی، ویژگی های عایق، مقاومت در برابر اشتعال، فاقد هالوژن بودن، ویژگی های مکانیکی و فیزیکی، مقاومت شیمیایی و غیره به مرحله تولید رسیده است
Copyright@Önder Kablo 2010