گواهی ها
از آنجایی که در شرایط رقابت های بین المللی فقط نیاز و احتیاجات مشتری کافی نبوده بلکه می بایست این نیاز و احتیاجات درسطح استانداردهای بین المللی برآورده شود، به عنوان کابل اوندر کیفیت خود را به ثبت رسانده ایم
OHSAS 18001 ،گواهی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2000، ایزو 14001،
VDEگواهی کابل سیلیکن  
TSE گواهی های
ROHS گواهی های
"مداوم بودن استانداردهای کیفیت، تضمین موفقیت مداوم می باشد."
Copyright@Önder Kablo 2010