سیاست منابع انسانی
در راستای اهداف و استراتژی این شرکت، ایجاد به کار گیری منابع انسانی با کیفیت •

ارزیابی این نیرو با بازدهی بالا •

انگیزه و تعهد کارمندان به شرکت را همواره در اولویت قرار دادن •

آموزش پیوسته و پیشرفت شخصی کارمندان •

با برنامه ریزی شغلی کارمندان، افزایش بازدهی آنها •

برابری فرصت در بین کارمندان •

در نظر داشتن یک سیاست باز و شفاف برای کارمندان •

محافظت از حقوق مادی و معنوی کارمندان •

با توجه به این سیاست ها، فرهنگ و اصول اساسی شرکت برای تمامی کارمندان مشخص شده و باعث شده تا کارمندان این شرکت خود را به صورت مداوم توسعه داده و آماده یادگیری باشند

Copyright@Önder Kablo 2010