نصب

در بخش گروهبندی کابل، جهت مؤسسه های صنعتی که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند، با دستگاه های بسیار دقیق و حساس کابل های دارای طرح ویژه و در ابعاد دلخواه تولید می شوند و امور بیان شده در ذیل نیز انجام می شود

برش قدی کابل

باز کردن نوک کابل

کریمپ کردن ترمینال

هرگونه امور نصب از قبیل ماکارون و غیره

سیگنال جهت دستگاه های الکتریکی با ویژگی های دلخواه

انتخاب لامپ نئون

Copyright@Önder Kablo 2010