سیاست ایمنی و بهداشت محیط زیست

باور داریم که در فعالیت های خود با ارزش ترین دارایی انسان و محیط زیست بوده و به عنوان مهمترین هدف کاری سعی داریم تا تأثیرات منفی بر روی محیط زیست را به حداقل برسانیم، از حوادث، از بین رفتن ها و مشکلات بهداشتی مربوط به کار جلوگیری کرده و محیط کار بهداشتی و ایمنی ایجاد کنیم. در این راستا؛ در فعالیت های خود همواره مطابق با قوانین محیط زیست، بهداشت و ایمنی کار رفتار می کنیم. با ارزیابی مداوم بازدهی محصولات خود از نظر محیط زیست، روش های مثبت را همواره تحقیق و بررسی می نماییم. در روند کار با زاویه دید توسعه پیوسته، در حین برنامه ریزی محصول جدید و فرآیند تولید با در نظر گرفتن کاهش مواد زائد، کاهش مصرف مواد اولیه و انرژی، محافظت از منابع طبیعی، جلوگیری از حوادث و بیماری های کاری، از تکنولوژی هایی که محیط ایمنی ایجاد می کنند استفاده می کنیم. به عنوان کابل اوندر اهداف مشترک مشخص را تعیین کرده، سیستم را در دوره های مشخص مرور می کنیم و بازدهی آن را زیر نظر داشته و به صورت مداوم جهت پیشرفت آن تلاش می کنیم


  
Copyright@Önder Kablo 2010